Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Rozumím
vyhledavani
kontakty
 

Ostruhová 58, 276 01 Mělník (GPS 50°21'11"N, 14°28'26.3"E)

mail@zelvi-doupe.cz
MOB: 774 058 382 (nestíháme zvedat, lepší je kontakt SMS nebo mailem)

otevírací doba v obchodě i v kavárně

pondělí až sobota 9:30-18, neděle 10:30-18
(prázdniny, svátky a ostatní zavíračky upřesňujeme v Aktualitách)

Ve všední den tu většinou býváme už od devíti, po dohodě tu umíme být i jindy, než je uvedeno...
Vše podle hesla: kniha a káva na vás mají vždycky čas.

EET | Kontakty | | Logotypy | Přátelé Želvy, o. s.


Objednávejte zbožíSKLADEMs nízkým poštovným nebo bez něj | Osobní odběry objednávek, prodejna a kavárna 774 058 382 (nejlépe SMS) | EET | GDPR


Stanovy

Datum: 18.08.2008, autor: Jakub Šlajs

Stanovy občanského sdružení, jak byly dne 18.8.2008 zaregistrovány u ministerstva vnitra. IČO, které nám bylo přiděleno, je 227 263 73.

Návrh stanov

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Přátelé Želvy, o.s.
(dále jen „sdružení")
Sídlo: Ostruhová 58, Mělník

Čl. 2
Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je vzdělávání, osvěta a vytváření různých platforem pro setkávání lidí se zájmem o rozvoj vzdělávacích, kulturních, sociálních a společenských aktivit v rámci mělnického regionu.

Čl. 4
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2. Člen sdružení má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předseda.

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy rady sdružení,
d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
e) rozhoduje o zrušení členství,
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně. Rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů. Rada má právo změnit sídlo sdružení. Odstoupí-li někdo z členů rady, jmenuje předseda nebo jeho zástupce nového člena rady tak, aby byl zachován minimální počet členů rady. Toto jmenování musí být potvrzeno na nejbližší valné hromadě. První radu tvoří členové přípravného výboru.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
f) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny do kompetence předsedy nebo valné hromady,
g) upravuje pracovně-právní vztahy související se zabezpečením činnosti sdružení.
6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
7. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
d) dotace a granty,

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení na Ministerstvu vnitra ČR.

V Mělníku dne 30.7.2008

Přípravný výbor:
Kristýna Maňhalová, trvalý pobyt K Učilišti 2653, 27601 Mělník
Ivan Nekuda, trvalý pobyt Ovocná 1259, 276 01 Mělník
Markéta Přerovská, trvalý pobyt Nám Míru 1, 276 01 Mělník
Jakub Šlajs, trvalý pobyt K Učilišti 2653, 27601 Mělník, pratele.zelvy@seznam.cz - zmocněnec přípravného výboru

Registrace občanského sdružení
Registrace občanského sdružení↑ nahoru